Gmail學生信箱停權名單

Gmail學生信箱停權名單如下:

1051415071@mail.hwu.edu.tw
1071409043@mail.hwu.edu.tw
1071409052@mail.hwu.edu.tw
1061409902@mail.hwu.edu.tw
1091409010@mail.hwu.edu.tw
1094620026@mail.hwu.edu.tw

停權原因:帳戶使用容量已超出本校 醒吾科技大學電子郵件管理要點  規定的儲存空間

BACK TO TOP